Informatie naar ouders

Informatie over uw kind
Uiteraard bent u als ouders/verzorgers heel geïnteresseerd in de ontwikkeling van uw kind(eren). De Keerkring vindt het ook heel belangrijk om u zo goed en duidelijk mogelijk te informeren. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden hebben
we een tweetal rapportagedocumenten: Het Leerlingdossier en De Keerkringmap.

 

Het Leerlingdossier
Het leerlingdossier is gericht op de ouders/verzorgers. In het leerlingdossier kunt u heel veel informatie vinden omtrent de ontwikkeling van uw kind(eren). Informatie m.b.t. het functioneren in de groep, concentratie, mondeling taalgebruik, de resultaten van de Cito LeerlingVolgSysteem - toetsen, leesontwikkeling, informatie m.b.t. vervolgonderwijs in het voortgezet onderwijs etc...
De informatie in het leerlingdossier geeft u een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind(eren). In het dossier staan tevens alle afspraken die de school met u heeft gemaakt zodat altijd terug te vinden is wat er op school is gedaan m.b.t. de ontwikkeling van uw kind(eren).

  • Het beheer van de mappen is een gezamenlijke verantwoording van de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens een schooljaar zijn er vaste momenten gepland, waarbij het dossier een centrale rol speelt:
  • In het begin van het jaar bij de overdracht van een groep naar een andere leerkracht.
  • In februari/maart en aan het eind van het schooljaar als er overleg is tussen een groepsleerkracht en de Intern Begeleider n.a.v. de (cito)toetsen.
  • In oktober/november, in maart/april en soms aan het eind van het schooljaar als er een voortgangsgesprek is tussen de ouders en de groepsleerkracht.
  • Tijdens enkele speciale evaluatievergaderingen, waarbij m.n. de leerlingen centraal staan. 
De kinderen van de bovenbouw mogen wat ons betreft hun leerlingdossier gerust inzien. In groep 8 is het gebruikelijk dat kinderen bij de rapportgesprekken en schoolkeuzegesprekken zijn. Het leerlingdossier speelt bij deze gesprekken een belangrijke rol.

Wij vinden het heel belangrijk dat leerkrachten en ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor het leerlingdossier. Het dossier blijft op school en wordt bij het verlaten van de school aan de ouders/verzorgers meegegeven. De volgende school kan vragen om inzage van het leerlingdossier.

 
 

De Keerkringmap

Inhoud Keerkringmap

Sinds juli 2007 hebben alle kinderen een eigen Keerkringmap. Zo krijgen de kinderen een mooie herinnering aan hun tijd op De Keerkring.

 

In de Keerkringmap vindt u de volgende onderdelen terug:

  • Het fotoblad: U kunt de foto’s zelf inplakken. Leuk om te zien hoe uw kind tijdens zijn Keerkringtijd is veranderd...
  • Handleiding: In de handleiding leest u handige informatie m.b.t. rapportage en de Keerkringmap.
  • Schooljaar: Van elk schooljaar krijgt uw kind een nieuw tabblad met een foto van de klas. Achter dit blad komen de rapportbladen van dat schooljaar. De schooljaren komen in chronologische volgorde in de Keerkringmap (groep 1, daarachter groep 2, etc.).
  • Vanaf groep 5 komen er ook bijlages in de map m.b.t. het leerbedrijf waar de kinderen in hebben gewerkt.
  • Kinderen kunnen vanaf groep 5 ook een eigen bijlage samenstellen. Hierin kunnen kinderen van alles doen waar ze erg trots op zijn: een tekening, een mooi verslag, etc.

Rapport
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport.  

 

Rapportgesprekken en Oudergesprekken
Drie keer per schooljaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek:
in november,maart en juni. De rapportgesprekken duren 10 minuten.
Wanneer u meer tijd nodig denkt te hebben, kunt u dat natuurlijk vooraf aangeven bij de groepsleerkracht. Dat geldt andersom ook.
Uiteraard kunt u ook op eigen initiatief een gesprek aanvragen wanneer u daar behoefte aan heeft.

 

Protocollen
Er zijn situaties waarbij het goed is dat vooraf duidelijk is wat er van de school en wat er van ouders verwacht mag worden. Dit schept duidelijkheid en voorkomt verwarring. We hanteren hiervoor protocollen.
U kunt de verschillende protocollen downloaden bij "Downloads".