Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van De Keerkring bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

Oudergeleding:
Astrid Celie
Evelyne Abdel-Salam
Martijn van der Zanden

Teamgeleding:
Marijke Janné
Jetty Mulders (Voorzitter)
Carla Visser

De MR biedt ouders en personeel de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur en de school. De belangen van de kinderen, ouders en leerkrachten worden in de MR vertegenwoordigd. De bevoegdheden van de MR zijn:

  • Het bespreken van de algemene gang van zaken met het bestuur. De MR kan hierbij op eigen initiatief voorstellen doen. Het bestuur moet alle inlichtingen verstrekken die de MR verlangt.
  • Advies geven over schoolinhoudelijke zaken, zoals inhoud van het onderwijs, benoeming van personeel en groepsindeling. In overleg met de directie wordt de schoolgids en het schoolplan vastgesteld.

MR - Actief
De MR zal op de website alle ouders en betrokkenen op de hoogte houden van de diverse MR-aangelegenheden.
Dit doet de MR via de MR-Actief. Hierin zal de MR kort en krachtig uiteenzetten welke ontwikkelingen er in en rond de school en organisatie spelen.

Contact met de MR
Wanneer u de MR wilt raadplegen, kan dat via de mail: mr.keerkring@opod.nlU krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.