Zorg voor uw kind

De leerkrachten begeleiden uw kind zo optimaal mogelijk tijdens de basisschoolperiode. Zorg voor uw kind betekent voor ons:

  • Zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Uw kind leert in een groep te werken, samenspelen, samenwerken, etc...
  • Zorg voor de cognitieve ontwikkeling. Veel aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen.
  • Recht doen aan de mogelijkheden van uw kind. Uitdagingen en extra's bieden waar dat kan en extra instructie, uitleg en ondersteuning geven waar dat nodig is.
Zorg? Dat doen we samen...
U vertrouwt uw kinderen aan de zorg van onze school toe. Wij nemen deze zorg zeer serieus. Wij zullen in goed overleg met ouders en verzorgers de best mogelijke zorg nastreven voor uw kind.

 

Samenwerking tussen school en ouders/verzorgers is daarbij van onschatbare waarde. Wanneer het net even anders loopt dan 'normaal' is dat natuurlijk moeilijk. Wat is er aan de hand? Hoe komt het? Wat kunnen we er aan doen? Ouders en leerkrachten hebben elkaar hier heel hard nodig. Samen zetten we een lijn uit met maar één doel: De best mogelijke zorg geven aan uw kind.

 

Zorg in de eigen groep
Op De Keerkring bieden de leerkrachten de grootst mogelijke zorg aan uw kind. We hebben er bewust voor gekozen om extra aandacht of extra instructie in de eigen groep te organiseren. Deze zorg wordt gegeven door de eigen leerkracht.
 

De Intern Begeleider (IB)
Wanneer uw kind om welke reden dan ook behoefte heeft aan extra zorg, gebeurt dat door de eigen groepsleerkracht. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door de Intern Begeleider. De groepsleerkracht en de IB-er overleggen geregeld over de te verlenen zorg aan de kinderen. De Intern Begeleider is de coördinator van de zorg die we op De Keerkring bieden.

 

Het Ondersteuningsteam
In sommige gevallen is het nodig om hulp van andere deskundigen te vragen om uw kind goed te kunnen helpen en begeleiden. Wanneer een leerkracht vermoedt dat dit nodig zou kunnen zijn, neemt hij eerst contact op met de IB-er. Besloten kan worden om het Ondersteuningsteam te raadplegen. Hierin zitten een orthopedagoog, een schoolarts, directeur en de IB-er van De Keerkring. Uiteraard hoort u zo snel mogelijk van de leerkracht wanneer het Ondersteuningsteam zou moeten worden geraadpleegd. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Zorgplan
"Mijn kind heeft leesproblemen. En nu? Mijn kind heeft moeite met leren rekenen". Voorbeelden van problemen die zich voor kunnen doen. Uiteraard stellen de leerkrachten al het mogelijke in het werk om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben krijgen dit van hun eigen leerkracht in hun eigen groep. Veilig en vertrouwd! Wanneer extra begeleiding gegeven moet worden, wordt u natuurlijk ingelicht door de leerkracht zodat u precies weet wat er gaat gebeuren en waarom. Het is in het belang van uw kind wanneer ouders/verzorgers en leerkrachten hierin goed samenwerken.

 

Kinderen met dyslexie 

Kinderen die dyslexie hebben, hebben soms speciale zorg en begeleiding nodig. Hoe wij omgaan met kinderen met dyslexie, is vastgelegd in het dyslexieprotocol.
Hierin staat omschreven hoe wij in ons onderwijs omgaan met kinderen met dyslexie.
Het dyslexieprotocol kunt u hier downloaden.

 

Interessante sites m.b.t. leerlingzorg
We kunnen ons voorstellen dat u graag meer zou willen lezen omtrent zorgonderwerpen. Hieronder staat een aantal sites met veel informatie over zorg op de basisschool.