Brede school De Keerkring


Kwaliteit aan de basis

Brede school De Keerkring bundelt de krachten van een aantal partners:

- Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden ( COKD)
- Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht ( SPD)
- O.B.S. De Keerkring (OPOD)

Een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf 0 jaar.

Binnen Bredeschool De Keerkring is werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn een vanzelfsprekende opdracht. De kinderen komen als baby binnen in de kinderdagopvang en nemen in groep 8 afscheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

De doorgaande ontwikkelingslijn ziet u in:

Kinderopvang 0-2 jaar:

In de dagopvang worden kinderen vanaf jonge leeftijd verzorgd en opgevoed door professionele pedagogisch medewerkers. Samen met de ouders leggen zij de basis voor een goede ontwikkeling en opvoeding van het kind. De visie op het kind en de werkwijze van de COKD zijn gebaseerd op het Pedagogisch kader kindcentra 0-4 jaar, waarin actuele wetenschappelijke inzichten zijn toegepast.
Het opvoedingsmilieu in onze kindcentra wordt zo ingericht dat de jonge kinderen optimaal de mogelijkheid krijgen zich spelenderwijs te ontwikkelen, omdat spelen de koninklijke weg is om iets te leren. Spelen is plezier, spontaniteit, aandacht en betrokkenheid, activiteit, doen alsof, nieuwsgierigheid, bewegen, voelen, proeven, ruiken, humor, opwinding en spelen samen met anderen.

Voorbereiding op het basisonderwijs 2-4 jaar:

Binnen Brede school De Keerkring ontstaan 2 mogelijkheden voor de leeftijdsgroep van peuters. Zowel de COKD als de SPD bieden binnen onze organisatie deze mogelijkheid. Ouders kunnen zelf bepalen welke vorm het beste bij hen past.

Peutergroep COKD:

De peuters worden in het kindcentrum voorbereid op het basisonderwijs. De COKD en de SPD ontwikkelt voor de doorgaandelijn t.b.v. peuters een algemeen (voorschools) programma. In een kinderdagverblijf verblijven de kinderen vanaf 0 jaar al hele dagen in een volledig Nederlandstalige omgeving. Dit geeft een belangrijke impuls aan een goede taalontwikkeling.
De pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het individuele kind en hebben een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden.

De overgang naar de basisschool is voor het kind een hele ervaring. Het voelt zich groot, maar ook onzeker in een groep met nieuwe kinderen, een andere omgeving en een of meer nieuwe juffen/meesters. Tevens loopt het spelend leren door in de eerste 2 groepen van het primair onderwijs.

Voorschool SPD 2-4 jaar:

Onze voorschool is een ruimte waar iedereen op een prettige wijze benaderd wordt en die er verzorgd en schoon uitziet. Wij zorgen voor deugdelijk, uitdagend en goedgekeurd spelmateriaal en bieden peuters een veelheid van activiteiten aan. Dit gebeurt onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch werkers in een gestructureerd dagschema. Wij vinden het van groot belang dat de totale ontwikkeling van de peuters gestimuleerd wordt, door het aanbieden van een leuke en veilige ruimte waar peuters de mogelijkheid hebben om samen te spelen.

Verschil in organisaties:

De opvang die de COKD biedt aan peuters verschil in organisatorische zin van die van de SPD. Het grootste verschil heeft betrekking op de tijden. De COKD biedt dagelijkse opvang terwijl de SPD gedurende 4 dagdelen binnen de Brede school de peuters opvangt. Ouders kunnen hier dus een duidelijke keuze in maken.

De basisschoolperiode - O.B.S. De Keerkring (4-12 jaar)

Vanaf 4 jaar gaan de kinderen naar de basisschool. Naast de grote aandacht voor de basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen, is een belangrijk onderwijskundig uitgangspunt voor De Keerkring het bieden van concreet en realistisch onderwijs, onderwijs dat de kinderen uitdaagt en motiveert actief bezig te zijn. De kinderen stromen na het doorlopen van de basisschool uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs.

Buitenschoolse Opvang (BSO) 4-12 jaar:

De BSO wordt verzorgd door de COKD. Bij de BSO worden andere competenties van een kind aangesproken dan op school. Een kind dat op school niet uitblinkt, kan op de BSO een kei zijn in een bepaalde sport of activiteit en daar zelfvertrouwen aan ontlenen. Het opvoedingsmilieu en activiteiten aanbod in de BSO heeft tevens als belangrijk doel om kinderen de mogelijkheid te geven hun vrije tijd in te vullen op een manier die past bij hun eigen interesses en talenten en hen te laten ervaren welke mogelijkheden daarvoor zijn.

De COKD wil kinderen zich optimaal laten ontwikkelen voor een toekomst in de maatschappij. Wij halen de maatschappij bij de BSO naar binnen en gaan met de kinderen de maatschappij in. Kinderen krijgen de mogelijkheden aangeboden zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.