Samenwerking ouders en school


Wat is mijn rol als ouder?


Belangrijke rol voor ouders
Natuurlijk bent u nieuwsgierig naar de ontwikkeling van uw kind. Het is een geweldig proces om als ouder mee te maken. Tevens is het zo dat u direct invloed heeft op de ontwikkeling.
Kinderen ontwikkelen zich beter wanneer er van huis uit een betrokken houding is. Ouders en leerkrachten staan voor maar één doel: Het beste voor het kind.

Betrokkenheid op school
Heel veel ouders helpen op school bij activiteiten. Zonder deze hulp kunnen we sommige activiteiten niet voor elkaar krijgen. Uw hulp is dus niet alleen zeer prettig, maar noodzakelijk.
U kunt op veel manieren betrokken zijn bij de school:

- Helpen bij het continurooster
- De Ouderraad
- De Medezeggenschapsraad
- Hulp in groepen bij activiteiten
- Kinderen begeleiden tijdens schoolreizen of uitstapjes en excursies.


Ouders hebben vele rechten, maar er zijn ook plichten:

  • Als een kind verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte, dient de school zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden.

  • Voor vrij vragen gelden bepaalde richtlijnen die opgesteld zijn door Bureau Leerplicht. De jaarlijkse kalender bevat een formulier dat men kan gebruiken om extra verlof aan te vragen (laatste bladzijde). Ook de hierboven genoemde richtlijnen staan daarbij vermeld. U kunt dit formulier ook downloaden (zie informatie, schoolvakanties).

  • Bij pestgedrag gaan we er van uit dat ouders dat samen met de school willen aanpakken. Ook andere ouders, van klasgenootjes, kunnen vaak een prima bijdrage leveren, bijvoorbeeld door iets tijdig te signaleren. Bij pestgedrag vertellen we tegen onze kinderen dat klikken mag! Dat ze terug mogen schelden of slaan zullen we zeker niet aanmoedigen!

  • Geweld is uit den boze, ook verbaal geweld. Iedereen maakt fouten, een leerkracht ook. Daar kan over gesproken worden. Wij vinden dat in het belang van de kinderen in principe alles bespreekbaar moet zijn. Bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u altijd contact opnemen met school.

  • Een ouder blijft altijd verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar kind. Een ouder kan daar dan ook op aangesproken worden, bijvoorbeeld i.v.m. kosten die de school of andere ouders hebben moeten maken door toedoen van hun kind.

  • Een kind kan storend gedrag vertonen. Het kan wel eens voorkomen dat de school vindt dat het gedrag van een kind zodanig storend is, dat de belangen van andere kinderen in het geding zijn. Een kind kan dan een time-out krijgen. In het uiterste geval is het bestuur van onze school zelfs gerechtigd een andere school te zoeken voor dat kind. Ook als ouders zich misdragen kan hun kind van school verwijderd worden.